ST-IGG-0205-2015 wersja elektroniczna

215,00 zł
W magazynie
SKU
ST-IGG-0205-2015-E

W standardzie określono jednolite wymagania, wytyczne, zalecenia oraz metody nadzoru
i kontroli procesowych chromatografów gazowych stosowanych do kontroli jakości gazów ziemnych.
W standardzie pod pojęciem oceny jakości gazów ziemnych należy rozumieć ocenę składu gazu umożliwiającą wyliczenie wartości liczbowych wielkości fizykochemicznych gazu, istotnych z punktu widzenia procesów rozliczeniowych i kontroli ruchu na sieciach gazowych.
Postanowień standardu nie stosuje się do chromatografów gazowych do analizy zawartości związków siarki w gazach ziemnych.  
Ilekroć w niniejszym standardzie użyto pojęcia „ciśnienie”, należy przez to rozumieć „nadciśnienie”, o ile nie określono inaczej.

Copyright © 2017-2023, Izba Gospodarcza Gazownictwa.